Drukuj

  Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 09 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję na dzień 24 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 18:30 w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej, ul. Głogowska 1, XVI Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Szlichtyngowa.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
3.1. Uchwała Nr XVI/123/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Dryżyna.
3.2. Uchwała Nr XVI/124/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa w 2020 roku.
3.3. Uchwała Nr XVI/125/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem gruncie nieruchomości.
3.4. Uchwała Nr XVI/126/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
3.5. Uchwała Nr XVI/127/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
3.6. Uchwała Nr XVI/128/20 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 33/20 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na Targowisku przy ul. Miodowej w Szlichtyngowej.
3.7. Uchwała Nr XVI/129/20 w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/89/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 29 października 2019 r.
3.8. Uchwała Nr XVI/130/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
4. Wnioski, interpelacje i zapytania.
5. Sprawy bieżące
6. Zakończenie obrad.

 

Ze względu na zagrożenie koronawirusem sesja odbędzie się przy zachowaniu nadzwyczajnych środków ostrożności: sala zostanie zdezynfekowana, radni usiądą w bezpiecznej odległości od siebie, obrady będą zamknięte dla publiczności.

Osoby zainteresowane przebiegiem obrad sesji mogą oglądać transmisję na żywo na stronie https://szlichtyngowa.sesja.pl/

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Szlichtyngowa
/-/ Anna Zalewska

Załącznik: Zawiadomienie o XVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa