Zarząd Województwa Lubuskiego dnia 9 lipca 2019 podjął Uchwałę nr 43/654/19 dotycząca przekazania projektu Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych do konsultacji społecznych i opiniowania.


Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubuskiego zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych, które trwać będą w dniach od 12 lipca 2019 r. do 1 sierpnia 2019 r.

Jednocześnie Zarząd Województwa Lubuskiego, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ustawy o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) rozpoczyna opiniowanie projektu dokumentu.

Projekt planu podlega zaopiniowaniu przez odpowiednie organy wykonawcze o których mowa w ust. 4, a w zakresie związanym z ochroną wód – przez właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Po opiniowaniu, zgodnie z art. 36 ust 5 zarząd województwa jest obowiązany przekazać projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do zaopiniowania, a projekt planu inwestycyjnego do uzgodnienia, ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

W związku z powyższym proszę o zaopiniowanie Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych w możliwie jak najkrótszym czasie. Planowany termin podjęcia uchwały w sprawie zmiany Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych przez Sejmik Województwa Lubuskiego – 9 września 2019 r.

Projekt dokumentu jest dostępny na stronie www.bip.lubuskie.pl w zakładce - Ochrona środowiska - Prace nad zmianą AWPGO.

ZAWIADOMIENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu zmiany Aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami wraz z Planem Inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych.