Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Zapraszamy wszystkich Państwa na IV Gminny Przegląd Kolęd. Wydarzenie odbędzie się w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej w dniu 19 stycznia 2020 r. (niedziela) o godz. 14:00. Celem Przeglądu jest kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz integrowanie środowiska lokalnego. Ponadto pragniemy ożywić amatorski ruch artystyczny, promować alternatywne formy spędzania czasu wolnego i promować młode talenty.

W Przeglądzie wystąpią soliści, zespoły i chóry z terenu naszej gminy. Uczestnicy zaprezentują staropolskie kolędy i pastorałki w tradycyjnych oraz nowych aranżacjach.

Zapraszamy do wspólnego kolędowania!

 

W dniu 12 stycznia zostały przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Szlichtyngowa w okręgu nr 15 – Zamysłów. Głosowanie trwało od godz. 7:00 do godz. 21:00. Wyborcy wybierali jednego radnego spośród dwóch kandydatów:

- Krzysztof Kania,

- Wiesław Mieczysław Zalewski.

Udział w wyborach wzięło 87 wyborców na 279 uprawnionych, co stanowi 31,18%. Mieszkańcy Zamysłowa wybrali swojego reprezentanta w osobie pana Krzysztofa Kania, który uzyskał 55 głosów. Pan Wiesław Mieczysław Zalewski uzyskał 32 głosy. Serdecznie gratulujemy wyboru nowemu radnemu wsi Zamysłów.

Od 2 stycznia 2020 r. – podobnie jak w roku ubiegłym - w budynku Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowie, ul. Głogowska 1 (parter) działa Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Punkt otwarty został na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Szlichtyngowa a Starostwem Powiatowym we Wschowie, a porady prawne będą finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości za pośrednictwem Starostwa.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej działa w dniach:

poniedziałek w godz. 15:00 do 19:00

czwartek w godz. 12:00 do 16:00

Wszystkie osoby zainteresowane zachęcamy do korzystania z bezpłatnych porad prawnych. W celu umówienia wizyty należy zarejestrować się w kalendarzu wizyt:

http://siswir.pl/nieodplatna-pomoc-prawna-i-poradnictwo-obywatelskie/#punkty

W związku z zakończoną procedurą udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa fermy zarodowej trzody chlewnej wraz z niezbędna infrastrukturą na terenie działki o numerze ewidencyjnym 525/1, obręb Stare Drzewce, Gmina Szlichtyngowa, Powiat Wschowski” w skład której wchodzi m.in. budowa biogazowni o mocy 1 MW, Burmistrz Miasta i Gminy  Szlichtyngowa zaprasza mieszkańców Goli, Starych Drzewiec, Nowych Drzewiec, Małych Drzewiec oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne.

 

Data spotkania: 23 stycznia 2020 r. godzina 18:00 (czwartek).

Miejsce spotkania: Świetlica Wiejska w Goli.

 

Przedmiotem spotkania będzie przedstawienie informacji na temat prowadzonego postępowania administracyjnego w tej sprawie.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa reprezentowany przez Burmistrza z siedzibą w: ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa, tel.: 655492327; e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): tel:76 300 01 40; e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu spotkania informacyjnego z mieszkańcami, podczas którego będą robione zdjęcia.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także art. 6 ust.1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda dotyczy publikacji wizerunku.
 5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczącej publikacji wizerunku w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 12. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego wniosku.
 13. Konsekwencją niepodania danych będzie nierozpatrzenie wniosku.

Treść zawiadomienia oraz klauzula RODO: http://bip.szlichtyngowa.pl/index.php/ochrona-srodowiska?task=article.downloadAttachment&id=1694&version=1973

 

Podkategorie