Dnia 4 grudnia 2019 r. podczas Mszy Św. w Kościele Parafialnym pw. Krzyża Świętego w Szlichtyngowie miała miejsce ważna i wyjątkowa uroczystość, jaką było poświęcenie sztandaru dla górników z terenu Gminy Szlichtyngowa, którego dokonał Proboszcz miejscowej Parafii ks. Jan Sobolewski. W tym podniosłym wydarzeniu licznie uczestniczyli górnicy, wraz  ze swoimi rodzinami, mieszkańcy naszej gminy oraz Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus.

Wspomnieć należy, że z inicjatywą ufundowania sztandaru wyszli sami górnicy, którzy zaangażowali się i z powodzeniem zrealizowali swoje zamierzenie. Tym samym spełnili swoje marzenie o sztandarze. Sztandar prezentuje się naprawdę pięknie. Prawa strona sztandaru zwiera wizerunek św. Barbary, która trzyma w rękach kielich z hostią oraz miecz, w tle znajduje się wieża szybowa. Na lewej stronie sztandaru umieszczony został wizerunek bryły Kościoła Parafialnego w Szlichtyngowie.

Obecna na spotkaniu Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa pogratulowała górnikom tak wspaniałej inicjatywy i podziękowała osobom zaangażowanym w realizację tego projektu, który świadczy o jedności i solidarności braci górniczej.

Rangę tego wydarzenia podnosił fakt, że odbyło się ono w dniu Święta Górniczego – „Barbórki” - w dzień patronki górników św. Barbary.

Korzystając  z okazji Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, w tym szczególnym dniu, złożyła wszystkim górnikom – tym emerytowanym i czynnym oraz ich rodzinom życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowia. „Niech Wasza patronka św. Barbara otacza Was i Wasze rodziny nieustającą opieką” – powiedziała Jolanta Wielgus.

Mamy nadzieję, że ten przepiękny sztandar uświetniał będzie także gminne uroczystości. Już dziś zapraszamy górników i ich sztandar na te uroczystości.

GALERIA

źródło zdjęć zw.pl

 

Seniorzy z klubu SENIOR+ bawili się na imprezie Andrzejkowej, która odbyła się 28 listopada br. Uczestnicy spotkania przygotowali różne potrawy na poprzedzających Andrzejki warsztatach kulinarnych. Sama zabawa odbyła się we współpracy z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Szlichtyngowa. Seniorzy chętnie uczestniczyli w przygotowanych atrakcjach takich jak: tradycyjne lanie wosku, teleturniej wiedzy na temat bajek, dmuchanie balonów oraz  "taniec przebieraniec" przy muzyce. Nie zabrakło uśmiechów, radości i wielkiego zaangażowania ze strony seniorów. Dziękujemy wszystkim za miło spędzony wspólny czas, życzymy zdrowia i humoru każdego dnia.

GALERIA

 

Dnia 27 listopada br. w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyła się XIII Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

Obrady XIII Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Szlichtyngowa Pani Anna Zalewska.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus przedstawiła sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr XIII/98/19 w sprawie rozpatrzenia petycji.

- Uchwała Nr XIII/99/19 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

- Uchwała Nr XIII/100/19 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

- Uchwała Nr XIII/101/19 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Szlichtyngowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

- Uchwała Nr XIII/102/19 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Szlichtyngowa na rok 2020.

- Uchwała Nr XIII/103/19 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XI/91/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.

- Uchwała Nr XIII/104/19 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego w 2020 roku.

Załącznik:

Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa z XIII Sesji Rady Miejskiej.

13 Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa - nagranie obrad Rady Miejskiej.

W dniach 28 i 29 listopada br., w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie do Urzędu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej zawitali uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowej wraz z nauczycielką Panią Krystyną Felińską, która jest też radną Rady Miejskiej Szlichtyngowa i Przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury. Dnia 28 listopada  lekcję wiedzy o społeczeństwie w Urzędzie odbyli uczniowie klasy VIIIb, a dnia 29 listopada uczniowie klasy VIIIa.

Celem wizyty w Urzędzie było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania lokalnego samorządu oraz rolą i zadaniami jakie spełnia gmina.

Uczniowie wizytę rozpoczęli w sali konferencyjnej, gdzie przywitała ich Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus. Tę nietypową lekcję Pani Burmistrz rozpoczęła od przedstawienia uczniom struktury samorządu terytorialnego.  Następnie krótko omówiła zasady funkcjonowania podstawowej jednostki podziału terytorialnego – gminy. Poinformowała, że Urząd Miasta i Gminy jest jednostką organizacyjną gminy, przy pomocy której Burmistrz wykonuje swoje zadania.

Następnie Pani Burmistrz oprowadziła uczniów po poszczególnych Referatach Urzędu, gdzie mieli okazję porozmawiać z pracownikami i zapoznać się  z zadaniami jakie realizują.

W Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego uświadomili sobie, jak szeroką wiedzę trzeba posiadać, by podejmować odpowiedzialne decyzje dotyczące kształtowania przestrzeni publicznej, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz organizowania przetargów na roboty budowlane, a także realizować zadania w zakresie dróg i gospodarki nieruchomościami.

Uczniowie od Pani Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego dowiedzieli się m.in., jakie dokumenty należy przedłożyć w celu zawarcia związku małżeńskiego, zasiedli także w  sali ślubów. W Referacie Finansowym rozmawiali o podatkach, dowiedzieli się ile wynosi budżet gminy, co stanowi dochody gminy oraz jak realizowane są wydatki. Dowiedzieli się, jakie zadania realizuje gmina w zakresie ochrony środowiska i co to jest zarządzanie kryzysowe. Uczniowie gościli także w gabinecie Pani Burmistrz oraz Zastępcy Burmistrza, gdzie zapoznali się z zadaniami, jakie realizuje Biuro Rady.

Wizyta w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa z pewnością była cenną lekcją, która połączona z zajęciami szkolnymi, przyczyni się do pogłębienia wiedzy o samorządzie.

Dziękujemy uczniom za wizytę.

GALERIA

Podkategorie