Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej rozpoczął realizację rządowego programu „Dobry start”, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole - bez względu na dochody.

Wniosek o świadczenie „Dobry start” można składać już od 1 lipca 2019 roku online przez stronę Ministerstwa Rodziny Emp@tia oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (wniosek papierowy) w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej.

Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada.
Wnioski złożone po 30 listopada pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ich rozpatrzenie nastąpi nie później niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosków.

 

 

 W dniu wczorajszym, w ramach zainicjowanej przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. kampanii promocyjnej rządowego programu Rodzina 500+, Gminę Szlichtyngowa odwiedził „500 bus”. Burmistrz Jolanta Wielgus wraz z pracownikami Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który w Gminie Szlichtyngowa odpowiedzialny jest za obsługę programu, spotkała się Wicewojewodą Panem Wojciechem Perczakiem, Starostą Powiatu Wschowskiego Panem Andrzejem Bielawskim oraz urzędnikami wojewódzkimi.

Wszyscy chętni mogli skorzystać ze szczegółowych informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji programu – udzielanych przez pracowników Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Dzieci zostały obdarowane słodyczami i balonikami z logo programu. Rozdawano bezpłatne materiały informacyjne.

Przypominamy, że zgodnie z nowymi zasadami, od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach można składać drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2019 roku (odpowiednio poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od dnia 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Rynek 15, 67-407 Szlichtyngowa lub listownie - pocztą).

Zgodnie z nowymi zasadami, na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane świadczenie wychowawcze, wniosek powinien być złożony w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
Osoby, które mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do dnia 30 września 2019 r., składają od dnia 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października 2019 r. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
Obowiązujący od 1 lipca 2019 r. Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Godziny pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szlichtyngowej:
Poniedziałek 7:00 - 16:00
Wtorek - Czwartek 7:00 - 15:00
Piątek 7:00 - 14:00

Ulotka nr 1

Ulotka nr 2

 

Dnia 4 lipca 2019 r. na IX sesji Rada Miejska Szlichtyngowa podjęła dwie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu:

1. Uchwała Nr IX/71/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – Konradowo o długości ok. 2,2 km”.

2. Uchwała Nr IX/77/19 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Zamysłów”.

Gmina Szlichtyngowa będzie partycypować w kosztach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – Konradowo o długości ok. 2,2 km” w kwocie 250.000,00 zł oraz dofinansuje zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Zamysłów” w wysokości 50% kosztów realizacji tego zadania w kwocie 20.000,00 zł. Remont drogi relacji Stare Drzewce-Konradowo był długo oczekiwany przez Mieszkańców. Dzięki współpracy Gminy Szlichtyngowa i Powiatu Wschowskiego zadanie to uda się zrealizować w tym roku. Jeżeli chodzi o budowę chodnika w m. Zamysłów to będzie on przedłużeniem wybudowanego w ub. roku odcinka.
Wykonanie tych inwestycji z pewnością poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Dodatkowo powyższe zadania przyczynią się do polepszenia estetyki miejscowości i komfortu życia mieszkańców Gminy Szlichtyngowa.

W dniu 4 lipca 2019 r. odbyła się IX zwyczajna Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa. Rada Miejska podjęła następujące uchwały.

1. Uchwała Nr IX/62/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dryżyna.
2. Uchwała Nr IX/63/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gola.
3. Uchwała Nr IX/64/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Górczyna.
4. Uchwała Nr IX/65/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jędrzychowice.
5. Uchwała Nr IX/66/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kowalewo.
6. Uchwała Nr IX/67/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowe Drzewce i Małe Drzewce.
7. Uchwała Nr IX/68/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stare Drzewce.
8. Uchwała Nr IX/69/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wyszanów.
9. Uchwała Nr IX/70/19 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zamysłów.
10. Uchwała Nr IX/71/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1011F na odcinku Stare Drzewce – Konradowo o długości ok. 2,2 km”.
11. Uchwała Nr IX/72/19 w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.
12. Uchwała Nr IX/73/19 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie wsi Stare Drzewce, Nowe Drzewce i Małe Drzewce.
13. Uchwała Nr IX/74/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Goli.
14. Uchwała Nr IX/75/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszanowie.
15. Uchwała Nr IX/76/19 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szlichtyngowej.
16. Uchwała Nr IX/77/19 w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wschowskiemu w formie dotacji celowej na realizację zadania: „Budowa chodnika w miejscowości Zamysłów”.

Poszukujemy pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi. Czekamy na opisy rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. Jednak zakres tematyczny nie jest ograniczony wyłącznie do wskazanych dziedzin. Liczymy również na opisy wszelkich innych inicjatyw, które sprawiły, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii Państwa wieś stała się bardziej przyjazna.

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 15 września 2019 roku.

Konkurs organizowany jest przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN wraz z partnerami - Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region w ramach programu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Więcej informacji o konkursie przedstawiamy na Witrynie Wiejskiej.

Podkategorie