Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie podaje do wiadomości mieszkańcom Gminy Szlichtyngowa harmonogram zebrań wiejskich w roku 2020, na których ustalony zostanie plan robót melioracyjnych na 2020 rok.

Rok 2020 jest rokiem wyborczym w Spółce, w związku z tym na zebraniach w każdej miejscowości wybrani zostaną nowi delegaci na kolejną 5-letnią kadencję.

Zapraszamy do udziału w zebraniach wiejskich.

 

Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Szlichtyngowa jest następujący:

Data Miejscowość Godzina spotkania Miejsce spotkania
07.01.2020 r. Jędrzychowice 17:00 świetlica wiejska
07.01.2020 r Kowalewo 18:30 świetlica wiejska
08.01.2020 r. Górczyna i Szlichtyngowa 17:00 zaplecze sportowe w Górczynie
08.01.2020 r. Zamysłów 18:30 świetlica  wiejska
09.01.2020 r. Wyszanów 17:00 świetlica  wiejska
09.01.2020 r. Dryżyna 18:00 budynek byłej remizy
10.01.2020 r. Stare Drzewce, Nowe Drzewce i Małe Drzewce 18:00 świetlica wiejska w Starych Drzewcach
31.01.2020 r. Gola 17:00 świetlica wiejska

Dnia 30 grudnia br. odbyła się XIV Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na której uchwalono budżet Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2020 rok. Radni Rady Miejskiej Szlichtyngowa uchwalili przyszłoroczny budżet jednogłośnie.  

Planowane wydatki w 2020 roku wyniosą 25.898.924,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 1.513.616,00 zł, natomiast dochody wyniosą 25.466.009,00 zł. Budżet zamknie się więc deficytem w wysokości 432.915,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym.

Największym zadaniem inwestycyjnym zaplanowanym do realizacji jest „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Wartość tego zadania to kwota 2.373.900 zł. Pozyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 1.332.368 zł. Do końca czerwca 2020 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, a do końca przyszłego roku remont ul. Pułaskiego. Remont ul. Ogrodowej zaplanowano na rok 2021.

Zaplanowano także zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz wykonanie remontu pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Szlichtyngowie. Zabezpieczono wkład własny na realizację zadania pn. „Budowa zabezpieczenia energetycznego z OZE obiektów wodociągowo kanalizacyjnych Gminy Szlichtyngowa” w wysokości 353.300,00 zł. Zaplanowano również dofinansowanie dla Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w mieście Szlichtyngowa. Nie brak w przyszłorocznym budżecie środków na prace konserwatorskie na zabytkach, na działalność sportową i kulturalną.

Podczas obrad XIV Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus przedstawiła sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym, następnie Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszankowej w Szlichtyngowej Pani Justyna Urbaniak przedstawiła informację o stanie wodociągów i stacji wodociągowych oraz o stanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szlichtyngowa. Ponadto Rada Miejska dokonała wyboru Przewodniczącej Komisji Budżetowej, którą została Pani Anna Dombek.

Na zakończenie Sesji Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus wraz z Przewodniczącą Rady Panią Anną Zalewską złożyły obecnym życzenia noworoczne. W związku z tym, że Sesja odbywała się w okresie Bożonarodzeniowym, zgodnie ze staropolskim obyczajem podzielono się opłatkiem, za który serdecznie dziękujemy księdzu Proboszczowi Janowi Sobolewskiemu.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr XIV/105/19 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2019 rok.

- Uchwała Nr XIV/106/19 w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Samorządowy Zakład Budżetowy w Szlichtyngowej na rok 2020.

- Uchwała Nr XIV/107/19 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

- Uchwała Nr XIV/108/19 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Komisji Budżetowej oraz wprowadzenia zmian do Uchwały Nr I/6/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej w Szlichtyngowej i ich składów osobowych.

- Uchwała Nr XIV/109/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2020-2026.

- Uchwała Nr XIV/110/19 Uchwała budżetowa na rok 2020 Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

- Uchwała Nr XIV/111/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2020 rok.

- Uchwała Nr XIV/112/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2020 rok.

- Uchwała Nr XIV/113/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2020 rok.

- Uchwała Nr XIV/114/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2020 rok

 

 

Znane są już szczegóły IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Będzie on poświęcony ogólnej wiedzy dotyczącej prawa wyborczego.
Konkurs organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego - propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.
Chętni uczniowie szkół mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły lub osoby przez niego upoważnionej przesyłając skany dokumentów do 10 stycznia 2020 roku na adres właściwej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Oryginały dokumentów muszą zostać przesłane do Delegatury najpóźniej w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie. tj. do dnia 24 stycznia 2020 roku. W przypadku przesłania tych dokumentów pocztą o zachowaniu terminu decyduje data nadania.

Wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl (zakładka na górnym pasku „Aktualności” -> Konkurs „Wybieram Wybory” -> IV edycja).

Regulamin konkursu

Podkategorie