Powiatowa Spółka Wodna we Wschowie podaje do wiadomości mieszkańcom Gminy Szlichtyngowa harmonogram zebrań wiejskich w roku 2020, na których ustalony zostanie plan robót melioracyjnych na 2020 rok.

Rok 2020 jest rokiem wyborczym w Spółce, w związku z tym na zebraniach w każdej miejscowości wybrani zostaną nowi delegaci na kolejną 5-letnią kadencję.

Zapraszamy do udziału w zebraniach wiejskich.

 

Harmonogram zebrań wiejskich na terenie Gminy Szlichtyngowa jest następujący:

Data Miejscowość Godzina spotkania Miejsce spotkania
07.01.2020 r. Jędrzychowice 17:00 świetlica wiejska
07.01.2020 r Kowalewo 18:30 świetlica wiejska
08.01.2020 r. Górczyna i Szlichtyngowa 17:00 zaplecze sportowe w Górczynie
08.01.2020 r. Zamysłów 18:30 świetlica  wiejska
09.01.2020 r. Wyszanów 17:00 świetlica  wiejska
09.01.2020 r. Dryżyna 18:00 budynek byłej remizy
10.01.2020 r. Stare Drzewce, Nowe Drzewce i Małe Drzewce 18:00 świetlica wiejska w Starych Drzewcach
31.01.2020 r. Gola 17:00 świetlica wiejska

Dnia 30 grudnia br. odbyła się XIV Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa, na której uchwalono budżet Miasta i Gminy Szlichtyngowa na 2020 rok. Radni Rady Miejskiej Szlichtyngowa uchwalili przyszłoroczny budżet jednogłośnie.  

Planowane wydatki w 2020 roku wyniosą 25.898.924,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 1.513.616,00 zł, natomiast dochody wyniosą 25.466.009,00 zł. Budżet zamknie się więc deficytem w wysokości 432.915,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym.

Największym zadaniem inwestycyjnym zaplanowanym do realizacji jest „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Wartość tego zadania to kwota 2.373.900 zł. Pozyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to kwota 1.332.368 zł. Do końca czerwca 2020 r. zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, a do końca przyszłego roku remont ul. Pułaskiego. Remont ul. Ogrodowej zaplanowano na rok 2021.

Zaplanowano także zadania inwestycyjne w zakresie rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz wykonanie remontu pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Szlichtyngowie. Zabezpieczono wkład własny na realizację zadania pn. „Budowa zabezpieczenia energetycznego z OZE obiektów wodociągowo kanalizacyjnych Gminy Szlichtyngowa” w wysokości 353.300,00 zł. Zaplanowano również dofinansowanie dla Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w mieście Szlichtyngowa. Nie brak w przyszłorocznym budżecie środków na prace konserwatorskie na zabytkach, na działalność sportową i kulturalną.

Podczas obrad XIV Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus przedstawiła sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym, następnie Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszankowej w Szlichtyngowej Pani Justyna Urbaniak przedstawiła informację o stanie wodociągów i stacji wodociągowych oraz o stanie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Szlichtyngowa. Ponadto Rada Miejska dokonała wyboru Przewodniczącej Komisji Budżetowej, którą została Pani Anna Dombek.

Na zakończenie Sesji Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus wraz z Przewodniczącą Rady Panią Anną Zalewską złożyły obecnym życzenia noworoczne. W związku z tym, że Sesja odbywała się w okresie Bożonarodzeniowym, zgodnie ze staropolskim obyczajem podzielono się opłatkiem, za który serdecznie dziękujemy księdzu Proboszczowi Janowi Sobolewskiemu.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

- Uchwała Nr XIV/105/19 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2019 rok.

- Uchwała Nr XIV/106/19 w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Samorządowy Zakład Budżetowy w Szlichtyngowej na rok 2020.

- Uchwała Nr XIV/107/19 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

- Uchwała Nr XIV/108/19 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącej Komisji Budżetowej oraz wprowadzenia zmian do Uchwały Nr I/6/18 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rady Miejskiej w Szlichtyngowej i ich składów osobowych.

- Uchwała Nr XIV/109/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Szlichtyngowa na lata 2020-2026.

- Uchwała Nr XIV/110/19 Uchwała budżetowa na rok 2020 Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

- Uchwała Nr XIV/111/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2020 rok.

- Uchwała Nr XIV/112/19 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2020 rok.

- Uchwała Nr XIV/113/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2020 rok.

- Uchwała Nr XIV/114/19 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Szlichtyngowa na 2020 rok

 

 

Podkategorie