Dnia 30 kwietnia 2020 roku w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyła się XVI Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

Obrady XVI Sesji otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Szlichtyngowa Pani Anna Zalewska. Ze względu na wprowadzony stan epidemii sesja zwołana została bez udziału kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych i zaproszonych gości.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus podziękowała radnym za zrozumienie potrzeby zwołania dzisiejszej sesji w trosce o sprawy gminne, sołtysom za obecność na obradach oraz Mieszkańcom Gminy za obywatelską postawę i za stosowanie się do wytycznych naszego rządu oraz służb sanitarnych. Pełna treść podziękowań stanowi załącznik do niniejszego artykułu.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z prac w okresie międzysesyjnym.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały:

  • Uchwała Nr XVI/123/20 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Dryżyna.
  • Uchwała Nr XVI/124/20 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa w 2020 roku.
  • Uchwała Nr XVI/125/20 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem gruncie nieruchomości.
  • Uchwała Nr XVI/126/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
  • Uchwała Nr XVI/127/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej.
  • Uchwała Nr XVI/128/20 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 33/20 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na Targowisku przy ul. Miodowej w Szlichtyngowej.
  • Uchwała Nr XVI/129/20 w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia Nr 43/20 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie odwołania zakazu handlu na Targowisku przy ul. Miodowej w Szlichtyngowej.
  • Uchwała Nr XVI/130/20 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
  • Uchwała Nr XVI/131/20 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2026.

 

Załączniki:

Podziękowanie Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa.

Uchwały Rady Miejskiej Szlichtyngowa z XVI Sesji Rady Miejskiej.

XVI Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa – nagranie obrad Rady Miejskiej.