Zgodnie z art. 154 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021. Terminy zostały określone Zarządzeniem Nr 11/20 Burmistrza Miasta i Gminy Szlichtyngowa z dnia 31 stycznia 2020 r.:

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli.

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych.

 

Realizując art. 154 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria:

 

Uchwała Nr XXXI/172/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Uchwała Nr XXXI/163/17 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.