W dniu 15.11.2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Szlichtyngowa została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą prac wybranym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma PUB BRUKPOL s.c. z siedzibą w Strzelcach Wielkich. Jest to inwestycja wieloletnia realizowana w latach 2019 – 2021, a jej wartość wynosi: 2 373 900,00 zł.

Na realizację tego zadania Gmina Szlichtyngowa pozyskała w tym roku dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 332 368,00 zł.

Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach:

  • w I etapie wykonana zostanie dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień i pozwoleń umożliwiających wykonanie inwestycji, w tym: pozwolenie budowlane lub zgłoszenie robót budowlanych na przebudowę dróg gminnych ul. Ogrodowej i Pułaskiego wraz z infrastrukturą techniczną, tj. przebudową istniejącej kanalizacji deszczowej i budową nowej kanalizacji deszczowej w ulicy Pułaskiego, oraz wymiany sieci wodociągowej, decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, operat wodnoprawny na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni ulic, zgoda na zmianę stałej i czasowej organizacji ruchu oraz inne prawem wymagane dokumenty, w terminie do 30.06.2020 r.
  • w II etapie przebudowana będzie droga gminna - ulica Pułaskiego w terminie do 15 grudnia 2020 r. oraz droga gminna - ulica Ogrodowa w terminie do 15 grudnia 2021 r.