Drukuj

11 listopada w Szlichtyngowej obchodzono uroczyście Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się w Kościele Parafialnym w Szlichtyngowie Mszą św. celebrowaną w intencji Ojczyzny przez księdza Proboszcza Jana Sobolewskiego. Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli na rynek, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie obchodów. Po odśpiewaniu hymnu Polski oraz uczczenia minutą ciszy wszystkich poległych w obronie Ojczyzny delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem.

W imieniu mieszkańców kwiaty złożyli – Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Jolanta Wielgus, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Szlichtyngowa  Stanisław Łynko, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Szlichtyngowej druh Wiesław Karaś oraz sołtys wsi Wyszanów Wioleta Adamczyk. W imieniu samorządu powiatowego wiązankę złożyły Przewodnicząca Rady Powiatu Wschowskiego Jolanta Denesiuk oraz radna Powiatu Wschowskiego Halina Szuman. W imieniu Komendy Powiatowej Policji we Wschowie wiązankę złożył Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji aspirant sztabowy Paweł Ciesielski. Następne wiązanki złożyły delegacje: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szlichtyngowej, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie, Szkoły Podstawowej w Jędrzychowicach, Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Starych Drzewcach, 31 Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Szlichtyngowej oraz Gromady Zuchowej „Mali Tropiciele” przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Szlichtyngowie. Wartę honorową przy obelisku pełnili harcerze z 31 Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego w Szlichtyngowej.

W okolicznościowym przemówieniu Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa zwracając się do Mieszkańców podkreśliła pamięć o bohaterach walk o niepodległość, uczestników powstań i wojen, dzięki którym możemy cieszyć się wolnością. Pamięć o nich nie przemija, o czym świadczy udział dzieci i młodzieży w różnych konkursach patriotycznych, w których uczniowie szkół gminy Szlichtyngowa odnoszą sukcesy.

     Dzięki ogromnemu wysiłkowi, walce i ofierze krwi wielu pokoleń Polaków, dziś możemy cieszyć się upragnioną przez nich wolnością i manifestować swoją miłość oraz przywiązanie do Ojczyzny – Polski oraz do naszej Małej Ojczyzny, naszej Gminy Szlichtyngowa. O zaangażowaniu mieszkańców w życie naszej społeczności świadczy ich udział i aktywność w działających na terenie gminy Szlichtyngowa stowarzyszeniach, klubach sportowych, organizacjach społecznych, kołach gospodyń wiejskich.

Doskonałym przykładem są jednostki OSP, które stały się liderem w pisaniu i aplikowaniu o środki zewnętrzne. Łącznie jednostki OSP Gola, OSP Szlichtyngowa, OSP Stare Drzewce i OSP Wyszanów w tym roku pozyskały dodatkową kwotę na swoją działalność  w wysokości ponad 130 tys. zł. Sprzęt zakupiony z tych środków poprawi bezpieczeństwo strażaków i mieszkańców gminy oraz usprawni akcje ratunkowe.

Podczas uroczystości strażacy prezentowali czeki otrzymane z rąk Wojewody Lubuskiego z kwotą otrzymanego dofinansowania w ramach programu rządowego „Mały strażak” – OSP Gola 19.107,00zł, OSP Wyszanów 19.665,00zł. Ze środków tych zakupiony zostanie potrzebny sprzęt i umundurowanie.

Pani Burmistrz podziękowała Prezesom oraz druhom ochotnikom z jednostek OSP za zaangażowanie w pisanie i składanie wniosków o dofinansowanie działalności ze środków zewnętrznych. Pogratulowała determinacji i skuteczności w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.

Przedstawienie słowno-muzyczne przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny "Inki" w Starych Drzewcach. Po zakończeniu uroczystości tradycyjnie już zebrani udali się do świetlicy miejskiej, na pyszną grochówkę.

GALERIA