Dnia 29 października br. w sali Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyła się XI Sesja Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

Obrady XI Sesji Rady Miejskiej Szlichtyngowa otworzył Wiceprzewodniczący Rady Pan Stanisław Łynko. Sesja rozpoczęła się od powstania wszystkich z miejsc i uczczenia minutą ciszy pamięci o zmarłym śp. Henryku Baraniaku – Przewodniczącym Rady Miejskiej Szlichtyngowa.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Pani Jolanta Wielgus przedstawiła sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym oraz informację na temat realizowanych inwestycji w 2019 roku. Radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Szlichtyngowa, które przedstawiła Dyrektor Pani Anna Neć.

Rada Miejska podjęła następujące uchwały:
- Uchwała Nr XI/88/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/231/2009 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Szlichtyngowa;
- Uchwała Nr XI/89/19 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 324 w zakresie budowy chodnika w m. Szlichtyngowa;
- Uchwała Nr XI/90/19 w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania tajnego w wyborach na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023;
- Uchwała Nr XI/91/19 w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023;
- Uchwała Nr XI/92/19 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok.