Urząd Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że została określona pomoc dla rolników w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – SUSZY w 2019 r.!

Zgodnie z ogłoszeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w związku z wystąpieniem suszy objęły co najmniej 30% mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji.

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE od 03-10-2019 r. do 31-10-2019 r.

w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

STAWKI POMOCY:

  1. 1000 zł na 1 ha pow. uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy w 2019 r., obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 szt. DJP na 1 ha tych użytków;
  2. 500 zł na 1 ha pow. uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy w 2019 r., obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 szt. DJP na 1 ha tych użytków;
  3. 500 zł na 1 ha pow. wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy w 2019 r., obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 szt. DJP na 1 ha tych użytków;
  4. 250 zł na 1 ha pow. wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem suszy w 2019 r., obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 szt. DJP na 1 ha tych użytków.

KWOTA POMOCY BĘDZIE PODLEGAĆ POMNIEJSZENIU O 50% DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH W DNIU WYSTĄPIENIA SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH POLISY UBEZPIECZENIA CO NAJMNIEJ 50% POW. UPRAW ROLNYCH W GOSPODARSTWIE ROLNYM, Z WYŁĄCZENIEM UŻYTKÓW ZIELONYCH.

W przypadku, gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym producenci rolni mogą ubiegać się pomoc w ramach formuły pomocy de minimis.

Druki wniosków można pobrać w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz na stronie internetowej: https://www.arimr.gov.pl/

 

Załącznik: Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.