Miło jest nam Państwa poinformować, że wniosek Gminy Szlichtyngowa złożony dnia 12 kwietnia 2019 r. o dofinansowanie ze środków rządowych w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” do Wojewody Lubuskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg gminnych ulicy Ogrodowej i Pułaskiego w miejscowości Szlichtyngowa w systemie zaprojektuj i wybuduj” został rozpatrzony pozytywnie.

Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych zadania w kwocie 1.332.368 zł. Koszt całkowity realizacji tego zadania oszacowany został na kwotę 2.137.417 zł, koszt kwalifikowany to 1.903.384 zł.

Jest to inwestycja wieloletnia, która realizowana będzie w latach 2019 – 2021.

W ramach tego zadania wyremontowane zostaną dwie ulice w mieście Szlichtyngowa: ulica Pułaskiego i ulica Ogrodowa. Inwestycja obejmuje wymianę sieci wodociągowej w ww. ulicach wraz z wymianą przyłączy oraz przebudowę z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej. Wykonana zostanie także nowa nawierzchnia dróg i chodników wraz z wykonaniem indywidualnych zjazdów na posesje.

Wykonanie tego zadania poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców m. Szlichtyngowa, a także pozostałych uczestników ruchu drogowego. Jednocześnie inwestycja wpłynie znacząco na poprawę wizerunku naszej gminy i samego życia mieszkańców.