W związku z upływem w tym roku kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich, w dniu 07 lutego 2019 r. Rada Miejska Szlichtyngowa podjęła uchwałę Nr V/30/19 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich zmienioną uchwałą nr VI/35/19. Zgodnie z przyjętym harmonogramem zebrania odbywały się od dnia 01 kwietnia do 11 kwietnia 2019 r. W trakcie odbytych zebrań wiejskich mieszkańcy wsi dokonali wyboru Sołtysów i Rad Sołeckich na następną kadencję 2019-2023.

Zebrania wyborcze przeprowadzono w 9 sołectwach. Zmiany sołtysów dokonano w 3 sołectwach tj. Gola, Kowalewo, Stare Drzewce,
a w 6 sołectwach mandat powierzono ponownie tym samym osobom. Ponadto mieszkańcy dokonali wyboru nowych 4-osobowych rad sołeckich. Do Rad Sołeckich wybrano łącznie 36 mieszkańców.

 

Przez najbliższe 4 lata mandat sołtysa pełnić będą:

1.

Dryżyna

Marian Porębski

2.

Gola

Magdalena Bielewicz

3.

Górczyna

Franciszek Kichman

4.

Jędrzychowice

Grzegorz Wiliński

5.

Kowalewo

Brygida Piwowar

6.

Nowe i Małe Drzewce

Andrzej Kromoliński

7.

Stare Drzewce

Agnieszka Marciniak

8.

Wyszanów

Wioleta Adamczyk

9.

Zamysłów

Wioletta Jakubiak

 

 

Wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim życzymy wytrwałości i skutecznej działalności
na rzecz lokalnej społeczności oraz satysfakcji
z wykonywanego mandatu społecznego.