W dniu 21 marca 2019 r. w Świetlicy Miejskiej w Szlichtyngowej odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej w Szlichtyngowej, w której udział wzięło 13 radnych. Radni po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji wysłuchali sprawozdanie z wykonania interpelacji oraz z prac komisji w okresie międzysesyjnym. Pani Burmistrz tradycyjnie przedstawiła sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
Głos zabrali specjalni goście w osobach Posła na Sejm RP pana Marka Asta oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy we Wschowie pana Andrzeja Nowickiego. Poseł Marek Ast w swoich słowach odniósł się do deklaracji współpracy z samorządem szlichtyngowskim oraz programu rządowego „Nowa Piątka”. Dyrektor PUP przedstawił informację o stanie bezrobocia na terenie Gminy Szlichtyngowa oraz działań podjętych na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.
Z okazji minionego Dnia Sołtysa oraz kończącej się kadencji wręczono podziękowania i upominki dla sołtysów z terenu gminy Szlichtyngowa. Za dotychczasową, pełną poświęcenia pracę na rzecz sołectw, zaangażowanie, sumienne wykonywanie wszystkich zadań, troskę o mieszkańców, czuwanie nad estetyką sołectwa podziękowano sołtysowi Dryżyny panu Marianowi Porębskiemu, sołtysowi Wyszanowa pani Wiolecie Adamczyk, sołtysowi Kowalewa pani Agnieszce Skurjat, sołtysowi Jędrzychowic panu Grzegorzowi Wilińskiemu, sołtysowi Górczyny panu Franciszkowi Kichmanowi, sołtysowi Zamysłowa pani Wiolecie Jakubiak, sołtysowi Goli pani Donacie Pabisiak, sołtysowi Starych Drzewiec pani Ilonie Sadowskiej i sołtysowi Nowych Drzewiec i Małych Drzewiec panu Andrzejowi Kromolińskiemu.
Radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała Nr VI/35/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/19 Rady Miejskiej Szlichtyngowa z dnia 07 lutego 2019 r.
2. Uchwała Nr VI/36/19 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szlichtyngowa.
3. Uchwała Nr VI/37/19 w sprawie określenia wymogów jakimi powinien odpowiadać raport o stanie Gminy Szlichtyngowa.
4. Uchwała Nr VI/38/19 w sprawie przyjęcia i przekazania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szlichtyngowa.
5. Uchwała Nr VI/39/19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szlichtyngowa w 2019 roku.
6. Uchwała Nr VI/40/19 w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2019 rok.
Zapraszamy do obejrzenia relacji online na stronie: szlichtyngowa.sesja.pl

GALERIA