W ostatnią niedzielę marca tj. 29 marca br., po pięciu miesiącach czasu zimowego, przestawiamy zegarki o godzinę do przodu, z 2:00 na 3:00. W związku z czym śpimy o godzinę krócej w ten weekend, aby wieczorem w następnych dniach dłużej było jasno. W ten sposób przechodzimy z czasu zimowego na letni.

W całej Unii Europejskiej do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października, a na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca. Mówi o tym obowiązująca bezterminowo dyrektywa UE ze stycznia 2001 r.: "Począwszy od 2002 r. okres czasu letniego kończy się w każdym państwie członkowskim o godz. 1:00 czasu uniwersalnego (GMT), w ostatnią niedzielę października".

W Polsce zmianę czasu reguluje rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Kolejne takie rozporządzenie rząd wydał na początku listopada 2016 roku. Przedłuża ono stosowanie czasu letniego i zimowego do 2021 roku.

W dniu 27 marca  br. zakończono pierwszy etap prac związanych z renowacją murawy boiska sportowego w Szlichtyngowej. Zakres prac obejmował wykonanie następujących zabiegów: usunięcie kopców kreta, wertykulację, piaskowanie oraz szczotkowanie murawy, aerację wgłębną, nawożenie murawy, dosiew perforacyjny trawy. Druga część prac: oprysk środkiem chwastobójczym i środkiem grzybobójczym oraz ponowne nawożenie zostanie wykonane do końca czerwca. Przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne zapewniają kompleksową renowację płyty boiska.

Prace wykonuje firma Centrum Sportu Amatorskiego Patryk Skrzypczyk z siedzibą w Legnicy. Koszt renowacji boiska to kwota 18 500 zł. Zadanie jest realizowane ze środków budżetu Gminy Szlichtyngowa.

Wykonanie tego zadania z pewnością stwarza naszym zawodnikom, tym młodszym i tym starszym, dobre warunki do trenowania i rozwijania swojej sportowej pasji.

W galerii prezentujemy kilka zdjęć przedstawiających widok murawy przed, w trakcie i po renowacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystąpił do realizacji w roku 2020 Programu priorytetowego NFOŚiGW „Ogólnopolski programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Jednocześnie poinformował o zabezpieczeniu środków finansowych w wysokości gwarantowanej, wynoszącej w przypadku Gminy Szlichtyngowa, do 70% kosztów kwalifikowanych.

Na podstawie powyższego, Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa, Zarządzeniem nr 31/20 z dnia 10 marca 2020 r., w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa”, określił zasady udzielania dofinansowania usługi związanej z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Szlichtyngowa.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem, finansowanie zadania jest zależne od tego, kto jest właścicielem terenu, z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest. W przypadku osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych i jednostek sektora finansów publicznych, usługa usuwania wyrobów zawierających azbest będzie finansowana w następujący sposób:

 1. 30% kosztów – ze środków budżetu Gminy,
 2. 70 % kosztów – ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Pozostałe szczegóły dotyczące zasad udzielana dofinansowania są dostępne w treści ww. Zarządzenia.

W związku z powyższym, zainteresowani właściciele nieruchomości, zamierzający skorzystać z dofinansowania w 2020 roku winni złożyć wniosek w terminie do 30 kwietnia 2020 roku. Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać:

- drogą pocztową na adres Urzędu Miasta i Gminy Szlichtyngowa, ul. Rynek 1, 67-407 Szlichtyngowa,

- drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (podpisany wniosek zeskanowany bądź zdjęcie wniosku),

-  faxem pod nr: 65 5492 341.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Wtykło, tel. 65 5492 327, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwaga:

Jednocześnie informuję, że zadanie będzie realizowane jedynie pod warunkiem wyłonienia wykonawcy zadania oferującego cenę usunięcia 1 Mg wyrobów zawierających azbest nie wyższą niż limit określony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz w przypadku możliwości finansowych Gminy Szlichtyngowa (decyduje kolejność złożenia wniosków).

Do pobrania:

 1. Zarządzenie nr 31/20 z dnia 10 marca 2020 r., w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dofinansowania usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szlichtyngowa”
 2. Wniosek
 3. Oświadczenie o wykorzystaniu/niewykorzystaniu nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 4. Zgoda współwłaścicieli.
 5. Informacja o wyrobach zawierających azbest.
 6. Zgoda na wejście na teren nieruchomości.

Z dniem 27 marca 2020 roku  Wydział Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego we Wschowie wznawia częściowo obsługę klientów w  zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami.

Z uwagi na obowiązujący obecnie w kraju stan epidemii, biorąc pod uwagę przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491) oraz  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 522), w trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Starostwa Powiatowego we Wschowie obsługa klientów Wydziału Komunikacji i Dróg będzie przebiegać następująco.

Obsługa interesantów będzie realizowana wyłącznie po rejestracji telefonicznej. Wizytę można umówić pod nr telefonu: 65 540 89 40. Zapisy przyjmowane będą od godziny 7:30 do godziny 8:30 na bieżący dzień.  

 1. Zakres spraw załatwianych zostaje ograniczony do spraw związanych z:
  – rejestracją pojazdu sprowadzonego z zagranicy,

  – rejestracją pojazdów nowych, nie rejestrowanych uprzednio,
  – odbiorem stałego dowodu rejestracyjnego,
  – czasowym wycofaniem z ruchu pojazdów ciężarowych,
  – wymianą prawa jazdy w przypadku upłynięcia terminu ważności dokumentu,
  – odbiorem zatrzymanych praw jazdy,
  – odbiorem praw jazdy przez osoby, które uzyskały uprawnienia po raz pierwszy,
  – odbiorem praw jazdy wymienionych z powodu przedłużenia ich ważności.
 2. Procedura składania dokumentów:
  – wejście do siedziby Starostwa możliwe będzie wyłącznie  od strony parkingu,

  – do budynku będą mogły wejść wyłącznie osoby uprzednio umówione, we wskazanym terminie,
  – osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do dezynfekcji rąk – podajnik wraz z płynem do dezynfekcji znajduje się na parterze klatki schodowej,
  – weryfikacja dokumentacji oraz tożsamości będzie przeprowadzana przy okienku podawczym na II piętrze,
  – obsługa wniosków będzie następować na bieżąco,
  – płatności należy regulować wyłącznie kartą płatniczą, w okienku podawczym,

Zabrania się przebywania osób poza wyznaczoną strefą klatki schodowej.

Prosimy przed przybyciem do Starostwa o przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów. Formularze znajdziecie Państwo pod adresami:

 – rejestracja pojazdów: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/procedury/18/90/REJESTRACJA_POJAZDOW/

– prawa jazdy: https://bip.wrota.lubuskie.pl/spwschowa/procedury/18/89/PRAWO_JAZDY/

Przypominam, iż zgodnie z §3a ust. 1 cyt. wyżej  Rozporządzenia:

„W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:
– wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
– zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art.115§11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. –Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą –także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
– wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
– sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Informujemy, że od dnia 25 marca do dnia 10 kwietnia 2020 r. nadal pozostają zamknięte:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Szlichtyngowej,

- świetlice wiejskie i świetlica miejska w Szlichtyngowej,

- świetlice terapeutyczne,

- boisko „Orlik 2012”,

- Klub Senior+ w Szlichtyngowej.

 

Polecenie Wojewody Lubuskiego dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - Czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa lubuskiego w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Polecenie Wojewody Lubuskiego dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - Zamknięcie żłobków i klubów dziecięcych od dnia 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Podkategorie